תקנון הגרלה – "KING & QUEEN OF THE RING"

 1. מבוא
  1. "עורכת ההגרלה" – ברנד ניו קורס  (ח.פ. 516035292), מרחוב הפלד 7 חולון
  2. "ההגרלה" – הגרלת הפרסים הנקובים בסעיף 1.6 להלן, הנערכת ע"י עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה.
  3. "משתתף" – כל אדם אשר יבצע רכישה באתר בלבד מעל 200₪ ועד לתאריך 15.07.2024
  4. "ההטבה" – שובר על סך 1500₪ מחיר מחירון צרכן מלא, ללא כפל מבצעים והנחות, וזאת למימוש עד ליום _01.10.2024_. קוד השובר ישלח למס' הטלפון הנייד שהוזן ע"י המשתתף בהזמנה  – הקוד הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

מימוש קוד הקופון יהא באתר BUBBLES ONLINE בלבד, יש להקליד את קוד השובר בעמוד תשלום. ניתן לנצל את השובר מספר פעמים עד להגעת הסכום המלא

 1. "תקופת ההגרלה" – החל מה 26.06.2024 ועד לתאריך 15.07.2024 בשעה 23:59

"הפרסים":-

שובר על סך 1500₪ מחיר מחירון צרכן מלא

 1. "פרסום הזכייה" –ההגרלה תיערך במשרדי עורכת ההגרלה. שמות הזוכה/ים יוכרזו בעמוד האינסטגרם של החברה בין התאריכים 15.07.2024-01.08.2024 ובנוסף יישלח מסרון ו/או מייל לזוכה.
 2. "אופן קבלת הפרס" – קבלת הפרס תהא בהודעה טלפונית/מייל לפרטי הקשר של המשתתפים הזוכים, מיד לאחר ההכרזה על שם הזוכה.
 3. ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה, אישור והצהרה של המשתתף לתנאי ההגרלה וכן אישור כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 
 1. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד – התקנון מיועד לנשים ולגברים כאחד.
 • שיטת ההגרלה
 • עורכת ההגרלה תגריל מתוך סך המשתתפים בתקופת ההגרלה את הפרס הנקוב בסעיף 1.6 לעיל, באופן שהעלאת הגורל תתבצע באופן אקראי.
 • בין התאריכים 15.07.2024-01.08.2024 תיערך במשרדי עורכת ההגרלה הגרלה, אשר במסגרתה יעלו בגורל שמות הזוכה/ים בה.
 • מבלי לגרוע מהוראות האמורות לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד כי נפל פגם ו/או מכל סיבה אחרת.
 1. השתתפות בתחרות

3.1     רשאי להירשם ולהשתתף בהגרלה כל אדם למעט תאגיד, העומד בכל ובמלוא תנאי תקנון זה.

3.2     ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה ו/או מנהליה, עובדיה והמועסקים על ידה (האמור חל על עובדי חברת ברנד ניו קומרס)

3.3     השתתפות בהגרלה אינה מוגבלת, ואולם ככל הנוגע להשתתפות קטין מתחת לגיל 18, כפוף הדבר לאישור ולפיקוח של הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי שלו.

3.4     השתתפות בהגרלה תהא אפשרית בכפוף לתנאי תקנון זה, לרבות ככל הנוגע לתקופת ההגרלה.

3.5    למען הסר ספק, משתתף בהגרלה רשאי להירשם להגרלה פעם אחת בלבד בערוצי הרישום השונים של עורכת ההגרלה. אף אם ירשם יותר מפעם אחת ו/או בכמה ערוצי רישום במקביל, תותר השתתפותו רק בעת מועד הרישום המוקדם בזמן ו/או בערוץ הרישום הראשון בלבד דרכו נרשם

 1.       זכייה בהגרלה

4.1     הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

4.2     הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, אלא אם נקבע אחרת על ידי עורכי ההגרלה.

4.3     עורכת ההגרלה שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או להציע פרס חלופי באותו ערך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.4     עורכת ההגרלה תהא רשאית לעכב ו/או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, או תוך הפרת כל דין ו/או תנאי תקנון זה ו/או יעלה חשש כי עקף את כללי ההגרלה באופן אחר כלשהו.

 1.       המפקח

5.1     המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק ו/או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה ו/או מועמד לזכייה ו/או טוען לזכייה.

5.2     החלטת המפקח בכל הקשורה להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

5.3     ההגרלה נערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.

 1.       כללי

6.1     בהשתתפותו בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו במלואן וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי הוראותיו תהיינה מחייבות אותו לכל דבר ועניין.

6.2     מבלי לגרוע מהוראות התקנון ו/או הוראות כל דין, יהא המפקח רשאי לבטל את זכייתו של משתתף, אשר זכה תוך ביצוע עבירה ו/או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, אשר רשאי לדרוש את השבת הפרסים לידי עורכת ההגרלה, במידה וחולקו.

6.3     המשתתף פוטר את עורכת ההגרלה ו/או את המפקח מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש ו/או פגם אחר, שנגרם להם ו/או לרכושם במסגרת ההגרלה ו/או במסגרת השימוש בפרסים.

6.4     למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלשהיא בקשר לשינוי תנאי ההגרלה ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כלשהיא ו/או בקשר לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עשוי להיגרם בגינן.

6.5         משתתף שיזכה בפעילות מאשר, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו וציון העובדה שזכה בפרס בפעילות. עורכת ההגרלה תהא רשאית לפרסם פרטים מזהים של הזוכים בפרסים, לרבות תצלומם, במדיות השונות; וכן לפרסם את תיאור הפרס, הכל בכל דרך ואופן בה תבחר.

6.6     עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, לרבות נסיבות של כוח עליון, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפותו בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

6.7     עורכת ההגרלה רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.8     עורכת ההגרלה הינה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

6.9     ההגרלה כפופה לאמור בתקנון זה, הנמצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה, הפלד 7 חולון וכן באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה www.bubbles-online.co.il.